Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de aankoop van goederen die u met ons, Cimballi BV met ondernemingsnummer BE0826285887, gevestigd te Valekenierstraat 18, 8340 Damme, België, sluit via onze webshop.

1.2 Van deze Voorwaarden afwijkende eigen voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet als wij daarvan op de hoogte zijn, tenzij wij uitdrukkelijk en tenminste in tekstvorm (bijv. per e-mail) met de geldigheid daarvan instemmen.

1.3 De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als u een consument bent, d.w.z. als het doel van de bestelde producten en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan uw handel, bedrijf of beroep.

1.4 Verkoop aan klanten die handelen in de uitoefening van hun handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en derhalve als ondernemer kunnen worden aangemerkt, of verkoop van hoeveelheden die niet in verhouding staan tot huishoudelijk gebruik, dient vooraf afzonderlijk aan ons te worden gemeld.

1.5 De contracttaal is Nederlands of Engels.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De informatie die wij verstrekken over producten en prijzen binnen elk bestelproces is onder voorbehoud en niet-bindend.

2.2 U krijgt de mogelijkheid om uw leverings- en factureringsgegevens in te voeren en de door u gewenste betalingswijze te selecteren. Voordat u uw bindende bestelling verzendt, kunt u de door u ingevoerde informatie op elk gewenst moment corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Door op "Nu betalen" te klikken, dient u een bindende bestelling in voor de producten in uw winkelwagen. Zodra u uw bestelling hebt ingediend, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling.

2.3 Het precieze tijdstip waarop de overeenkomst met ons tot stand komt, is afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze:

 • Direct banking
  Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de betaaldienstverlener. De overeenkomst met ons komt tot stand zodra u daar uw betalingsopdracht geeft.
 • Creditcard
  Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u ook uw creditcardgegevens aan ons door. Nadat wij uw identiteit als kaarthouder hebben geverifieerd, verzoeken wij uw creditcardmaatschappij de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.
 • PayPal
  Na het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u een betalingsopdracht aan PayPal geven. Door de betalingstransactie aan PayPal aan te vragen, accepteren wij uw aanbod.
 • Andere gebruikte betaalmethoden of een bankoverschrijving
  Wij accepteren uw bestelling nadat wij het geld op onze bankrekening hebben ontvangen.

2.4 Wij slaan de contracttekst niet op.

3. Prijzen en betalingswijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en zijn onderworpen aan een extra forfaitair leveringstarief.

3.2 Voor leveringen staan in het algemeen de volgende betaalwijzen ter beschikking

 • Direct bankieren
 • Apple Pay
 • creditcard
 • PayPal
 • iDeal
 • Bankoverschrijving.

3.3 Voor zover bij de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is vermeld, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

4. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

4.1 Producten zullen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres.

4.2 U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele douanerechten of lokale belastingen.

4.3 Meer info op onze pagina Verzending

5. Eigendomsvoorbehoud

Het aan u geleverde product blijft ons eigendom tot volledige betaling.

6. Geen verkoop aan commerciële klanten

6.1 De in onze winkel aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht aan consumenten. De commerciële wederverkoop van de producten is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

6.2 Wij hebben het recht ons uit de koopovereenkomst terug te trekken, indien een klant in strijd met het in lid 1 genoemde verbod producten van ons koopt om deze door te verkopen of de producten reeds heeft doorverkocht.

6.3 Wij behouden ons het recht voor schadeclaims in te dienen die voortvloeien uit het ongeoorloofd doorverkopen van onze producten.

7. Garantie

7.1 Indien het geleverde koopobject gebreken vertoont, heeft u wettelijke garantie-/aansprakelijkheidsrechten die losstaan van enige garantie.

7.2 Indien er sprake is van garantie, dan volgt de detaillering daarvan uit de garantievoorwaarden, die vóór het afsluiten van de bestelling in tekstvorm ter beschikking worden gesteld.

8. Auteurs- en beeldrechten

Alle op de website afgebeelde auteursrechten en beeldrechten behoren ons toe of wij zijn gerechtigd deze te gebruiken. Elk gebruik zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

9. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting

 

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid van onlinegeschillenbeslechting op een door haar beheerd onlineplatform. Dit platform kan worden bereikt via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Conform § 36 lid 1 en 2 van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG) wijzen wij u er bovendien op dat wij noch verplicht noch bereid zijn deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.

10. Slotbepalingen, toepasselijk recht

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake de koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten geldt deze keuze voor het Belgisch recht slechts voor zover zij geen afbreuk doet aan de bescherming die geboden wordt door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onuitvoerbaar zouden zijn, of indien zij op een later tijdstip hun rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid zouden verliezen, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepaling.

De meest essentiële stoffen in 1 capsule

Een unieke "alles-in-1" formule